FAQ Zoetermeer
In deze FAQ vindt u de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst op 2 juni 2016. De vragen betreffen de N470 bij Zoetermeer.

Het groot onderhoud aan de N470 bevindt zich in de voorbereidingsfase. Dit betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar alle zaken rond de N470. Op sommige vragen kan daarom nog geen concreet antwoord worden gegeven. In een latere fase waarin het ontwerp verder wordt uitgewerkt zullen de betreffende opmerkingen indien mogelijk worden meegenomen. De definitieve ontwerpen en de planning van de uitvoering zal tijdens een volgende bewonersavond met u worden gedeeld.

Laatst bijgewerkt: 3-8-2016

Is er iets te doen aan de overlast van fijnstof?
De overlast is gemeld in de Natuursteenbuurt.
Fijnstof is geen speerpunt van dit project. Tegelijkertijd denken we wel aan maatregelen die de concentratie fijnstof kunnen verminderen. Van deze maatregelen moet nog worden onderzocht of ze langs de weg geplaatst kunnen worden.

Is er iets te doen aan de geluidsoverlast?
De overlast is gemeld in de Natuursteenbuurt.
Zodra de inrichting van de weg wijzigt, zoals bij het plaatsen van een extra rijstrook of het verplaatsen van de rijbaan, moet er een geluidsonderzoek worden uitgevoerd. Op deze locaties vinden geen wijzigingen plaats. Zodoende worden er ook geen aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van het geluid.

Ik ervaar overlast van de verlichting langs de weg. Kan hier iets aan gedaan worden?
De overlast is gemeld in de Natuursteenbuurt.
Op kritische punten plaatst de provincie verlichting. Tevens op wegen waar de omgeving verlicht wordt. Omdat de kruispunten langs de N470 op dit stuk dicht bij elkaar liggen wordt ook het tussengedeelte van verlichting voorzien. Op de verlichting van dit gedeelte is een dimmer aangebracht. Dit houdt in dat rond 22.00 uur de verlichting naar 70% schakelt en rond middernacht naar 50% schakelt. Binnen het groot onderhoud van de N470 wordt deze verlichting niet verder aangepakt.

Er is veel sluipverkeer van Berkel en Rodenrijs via Rokkeveen Zuid naar de A12. Is daar iets aan te doen?
In onze weginrichting kunnen we hier niets aan doen. De provincie zal de mogelijkheid moeten blijven bieden om Rokkeveen vanaf de N470 te kunnen bereiken. Voor dergelijke aanpassingen in het wegennet binnen Rokkeveen zal de gemeente de afweging moeten maken of hieraan iets kan worden gedaan.

Bij de uitgangswegen rond de N470 staat aangegeven dat er 70 km per uur gereden mag worden. Dit moet toch 80 km per uur zijn?
De snelheid op een provinciale weg buiten de bebouwde kom is 80 km/h tenzij anders staat aangegeven. Op de N470 staat er, komende vanaf de A12, bij de Zilverstraat een bord dat aangeeft dat er maximaal 70 km/h gereden mag worden. Indien deze snelheid na een kruising niet wordt herhaald mag er 80 km/h gereden worden. Dus vanaf de Zuidweg is de snelheid weer 80 km/h.

Kan de bussluis bij het tuincentrum de Driesprong opengesteld worden ten behoeve van de doorstroom?
Deze bussluis is in eigendom van de gemeente. De gemeente geeft aan dat de bussluis niet open gezet kan worden in verband met eerdere toezeggingen aan de omwonenden. Daarnaast verwacht de gemeente dat het open zetten van de sluis tot te veel autoverkeer in de woonwijk Rokkeveen leidt.

Ik heb een bedrijf langs de N470 en ik ben benieuwd hoe ik betrokken kan worden bij de energietransitie. Wat kan ik doen?
U kunt contact opnemen met de contactpersoon van de provincie, Jiri Beijer (j.beijer1@pzh.nl). Samen met hem kunt u de mogelijkheden om aan te sluiten bij de N470 geeft energie onderzoeken.

.