FAQ Pijnacker-Nootdorp
In deze FAQ vindt u de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst op 13 juni 2016. De vragen betreffen de N470 bij Pijnacker-Nootdorp.

Het groot onderhoud aan de N470 bevindt zich in de voorbereidingsfase. Dit betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar alle zaken rond de N470. Op sommige vragen kan daarom nog geen concreet antwoord worden gegeven. In een latere fase waarin het ontwerp verder wordt uitgewerkt zullen de betreffende opmerkingen indien mogelijk worden meegenomen. De definitieve ontwerpen en de planning van de uitvoering zal tijdens een volgende bewonersavond met u worden gedeeld.

Laatst bijgewerkt: 16-2-2017

Worden er maatregelen genomen tegen het verzakken van de geluidswallen?
De geluidswallen zijn in beheer en eigendom van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente gaat nadere inspecties uitvoeren en een onderhoudsprogramma opstellen. Uw vraag is dus bij de gemeente bekend. Wilt u meer weten dan verwijzen wij u naar de gemeente.

Kunnen er diffractoren komen bij De Voorde?
De mogelijkheid om diffractoren toe te passen wordt voor deze locatie onderzocht.

Komen er snelheidsbeperkingen bij de nieuw aan te leggen rotondes?
Nee, de rotondes worden zo ontworpen dat er niet met hoge snelheid overheen gereden kan worden. De rotondes zijn zelf al een snelheidsbeperkende maatregel.

Wordt de tunnel ter hoogte van De Mare geluidsarm bekleed?
Geluidsmaatregelen vallen momenteel niet binnen het project van de N470 omdat op deze locatie de inrichting van de weg niet wordt gewijzigd. We begrijpen echter uw wens. Daarom zal de provincie de mogelijkheden om de tunnel geluidsarm te bekleden nader onderzoeken.

Hoe zal het knooppunt bij Ruyven, ter hoogte van de benzinepomp, eruit komen te zien?
De huidige rotonde zal vervangen worden door een kruising met verkeerslichten. Hierdoor zal het vanaf Delfgauw en Ruyven eenvoudiger worden de N470 op te rijden.

Kan de geluidswal bij Emerald doorgetrokken worden naar de Gaardestraat?
Momenteel ligt er al een geluidswal bij Emerald richting de Gaardestraat. De geluidswal zal worden onderzocht door de gemeente. Er wordt gekeken of onderhoud noodzakelijk is.

Wat zijn de plannen voor de geluidswal aan de Oostmeerpolder en kunnen bewoners daar inspraak in krijgen?
De bestaande geluidswal zal worden onderzocht door de gemeente. Er wordt gekeken of onderhoud noodzakelijk is. Daarnaast wordt onderzocht of er diffractoren kunnen komen.

Hoe gaat de oostelijke randweg aansluiten op N470?
Door middel van een rotonde, vergelijkbaar met de andere rotondes op de N470.

Kan er extra verlichting komen in de twee tunnels voor de Klapwijkse Knoop?
De provincie onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om attentieverhogende maatregelen toe te passen. Dit kan in de vorm van verlichting zijn of in de vorm van oplichtende materialen.

Is het mogelijk om in de bochten van de N470 de middenbermen te verhogen zodat auto's niet zo gemakkelijk op de verkeerde weghelft terechtkomen?
In de huidige situatie merkt de automobilist het aan de bermverharding wanneer hij/zij te ver buiten de rijbaan terecht komt. Er is dan nog voldoende tijd om bij te sturen. Het plaatsen van verhogingen brengen onveilige situaties met zich mee zoals de kans om gelanceerd te worden of ongecontroleerd terug te kaatsen op de rijbaan. De provincie is bezig met andere maatregelen om de bochten meer te laten opvallen in het wegbeeld. Hoe dit er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Wel is het doel hiermee dat de bestuurder niet verrast wordt door de bocht en hierdoor beter kan anticiperen.

Waarom worden de lantaarnpalen langs het Ruyvensepad en de Pastoorverburgweg vervangen?
De verlichting langs het Ruyvensepad en de Postoorverburgweg hebben nog geen LED verlichting. Deze verouderde verlichting zal in het komende onderhoud vervangen worden door LED lampen, die veel minder stroom verbruiken.

Zullen de rotondes aan de N470 meerstrooks blijven?
De bestaande rotondes worden minimaal aangepast en zullen dus meerstrooks blijven.

Kan de spiegel bij de uitrit naar de Groenekade verzet worden?
De spiegel staat hier zodat de bewoners die de Groenekade willen oprijden zicht hebben op het verkeer. Zodoende kan de spiegel niet verzet of verplaatst worden.

Kan de verlichting in het traject Hofpleintunnel – Oude Leede meer gebundeld worden?
Op verkeerskritische punten plaatst de provincie verlichting. Tevens op wegen waar de omgeving verlicht wordt. Omdat de kruispunten langs de N470 op dit stuk dicht bij elkaar liggen wordt ook het tussengedeelte van verlichting voorzien. Op de verlichting van dit gedeelte is een dimmer aangebracht. Dit houdt in dat rond 22.00 uur de verlichting naar 70% schakelt en rond middernacht naar 50% schakelt. Binnen het project Groot Onderhoud N470 wordt deze verlichting niet verder aangepakt.

Kan er iets gedaan worden aan de hoeveelheid fijnstof ter hoogte van de tunnel?
Fijnstof behoorde niet tot de oorspronkelijke plannen van dit project. Ondertussen denken we wel aan maatregelen die dit positief kunnen beïnvloeden. Van deze maatregelen moet nog worden onderzocht of ze langs de weg geplaatst kunnen worden.

Wordt er ergens langs de N470 geluidsreducerend asfalt aangebracht?
Op een aantal locaties langs de N470 ligt al geluidsreducerend asfalt. Dit zal ook na de werkzaamheden het geval zijn. Er komen echter geen nieuwe locaties met geluidsreducerend asfalt. Wel zal de provincie opnieuw geluidsonderzoek doen en indien nodig geluidswerende maatregelen nemen.

Welke maatregelen worden genomen om de veiligheid van de N470 te waarborgen?
Naar aanleiding van enkele eenzijdige ongevallen (ongevallen waar één auto betrokken is) op de N470 heeft de provincie onderzocht wat de aanleiding hiervan zou kunnen zijn. Uit dit onderzoek bleek dat de weg er ogenschijnlijk eenvoudig uit ziet waardoor de bestuurder niet voorbereid is op een plotselinge verandering in de vorm van een bocht. Door de bochten herkenbaarder te maken, denk aan andere belijning of paaltjes, komen de bochten niet meer als een verrassing.  Daarnaast zijn er al borden geplaatst om bestuurders te herinneren aan de geldende maximum snelheid.

Ik heb een bedrijf langs de N470 en ik ben benieuwd hoe ik betrokken kan worden bij de energietransitie. Wat kan ik doen?
U kunt contact opnemen met de contactpersoon van de provincie, Jiri Beijer (j.beijer1@pzh.nl). Samen met hem kunt u de mogelijkheden om aan te sluiten bij de energietransitie N470 onderzoeken.