FAQ Delft
In deze FAQ vindt u de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst op 6 juni 2016. De vragen betreffen de N470 bij Delft.

Het groot onderhoud aan de N470 bevindt zich in de voorbereidingsfase. Dit betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar alle zaken rond de N470. Op sommige vragen kan daarom nog geen concreet antwoord worden gegeven. In een latere fase waarin het ontwerp verder wordt uitgewerkt zullen de betreffende opmerkingen indien mogelijk worden meegenomen. De definitieve ontwerpen en de planning van de uitvoering zal tijdens een volgende bewonersavond met u worden gedeeld.

Laatst bijgewerkt: 3-8-2016

Kan de signalering bij de Burgemeestersrand worden aangepast zodat het voor automobilisten duidelijk is dat dit een doodlopende straat is en dus geen sluiproute?
Op de N470 zelf kan geen bordje met doodlopende straat komen te staan omdat vanaf de N470 de weg vervolgd kan worden via de Kerkpolderweg. Op de Burgemeestersrand zelf staat al een bord.

Ik ervaar geluidsoverlast. Kan daar iets aan gedaan worden?
De overlast is gemeld aan de Schijflaan, Grabijnhof, Gerbrandylaan, Wilhelminalaan en Burgemeestersrand.
De provincie zal een geluidsonderzoek doen. Op basis van deze gegevens worden er mogelijk geluidswerende maatregelen genomen.

Ik ervaar overlast van de verlichting aan de provinciale weg. Kan daar iets aan gedaan worden?
De overlast is gemeld aan de Burgemeestersrand.
Op kritische punten plaatst de provincie verlichting. Tevens op wegen waar de omgeving verlicht wordt. Omdat de kruispunten langs de N470 op dit stuk dicht bij elkaar liggen wordt ook het tussengedeelte van verlichting voorzien. Op de verlichting van dit gedeelte is een dimmer aangebracht. Dit houdt in dat rond 22.00 uur de verlichting naar 70% schakelt en rond middernacht naar 50% schakelt. Binnen het project Groot Onderhoud N470 wordt deze verlichting niet verder aangepakt.

Bij de afrit A13 (TU Delft) vanaf Den Haag is het onduidelijk aangegeven voor automobilisten dat de meest rechter baan direct naar de TU leidt. Hierdoor wordt vaak op het laatste moment nog van baan gewisseld wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Kan daar iets aan gedaan worden?
Aangezien we enkele wijzigingen gaan aanbrengen aan het Kruithuisplein zullen we deze opmerking zeker meenemen in het definitieve ontwerp. Ook de wegbelijning wordt opnieuw bekeken.

Kan er een fietstunnel komen bij de Voorhofdreef om de veiligheid te bevorderen?
Helaas zal er geen fietstunnel komen in verband met de hoge kosten, onvermijdelijke uitloop van de planning en de ruimte die nodig is voor het realiseren van een dergelijke tunnel. Wel kijkt de provincie samen met de gemeente Delft naar andere oplossingen voor het probleem.

Kan er een groene golf komen op de Kruithuisweg, of andere maatregelen, om de doorstroom van verkeer te bevorderen?
Een groene golf is voor de Kruithuisweg minder geschikt vanwege de grote kruispuntafstanden en de grote variatie in cyclustijden van de diverse kruispunten. Ook rijdt het meeste verkeer niet de hele weg rechtdoor maar gaat links- of rechtsaf Delft in. Een groene golf zou in de praktijk leiden tot veel onnodig en onbegrepen wachten bij verkeerslichten. Wel gaat de provincie op vijf kruispunten een geheel nieuw type verkeersregeling realiseren waarbij er toch meer coördinatie tussen de kruispunten zal ontstaan. Dit zal de doorstroming op de Kruithuisweg naar verwachting verbeteren.

Waarom zijn er extra verkeerslichten neergezet in de Schoemakersstraat komend de Kruithuisweg richting de A13?
Deze verkeerslichten zijn geplaatst door de gemeente Delft. Een van de redenen was dat verkeer vanaf de afrit Kruithuisweg niet gemakkelijk de Schoemakerstraat op kon rijden omdat het voorrang moest verlenen aan de Schoemakerstraat. Dit leidde tot  verkeersopstoppingen op het Kruithuisplein. Meer informatie kunt u opvragen bij de gemeente Delft.

Kan er een fietspad komen langs de Kruithuisweg aan de kant van Tanthof?
Nee. Het fietspad aan de andere zijde is eenvoudig en veilig te bereiken. Daarnaast zijn er in Tanthof ook mogelijkheden om van Oost naar West te komen.

Is het mogelijk een fietspad te realiseren dat om de wijk van de Burgemeestersrand heen loopt, om zo het aantal bromfietsen dat hard door de wijk heen rijdt te verminderen?
Uw vraag is neergelegd bij de wegbeheerder van gemeente Delft. Zij zullen deze vraag in behandeling nemen.

Zijn er plannen voor de geluidsmuur aan de Raad van Europalaan?
Op dit moment nog niet. Wel wordt er een geluidsonderzoek gedaan. Op basis van deze resultaten wordt gekeken of geluidsmaatregelen nodig zijn.

Komt er een geluidsmuur op de Kruithuisweg, afslag van de A4?
Bij de aanleg van de A4 is er veel aandacht geweest voor milieu en geluid. Uit de berekeningen blijkt dat geluidschermen niet noodzakelijk zijn op deze locatie. Mocht u hier meer willen weten, klik dan hier.

Kan er een bord komen met de maximale snelheid op de N470 na de kruising met de Voorhofdreef?
Een groot deel van de N470 is een provinciale weg buiten de bebouwde kom. Volgens de algemeen geldende verkeersregels in Nederland is de maximumsnelheid op wegen buiten de bebouwde kom 80 km/u, tenzij anders is aangegeven. Een door middel van borden aangegeven snelheidsbeperking is slechts geldig vanaf de plaats van het bord tot de eerst volgende kruising of tot deze beperking eerder al door een ander bord wordt opgeheven.

De Kruithuisweg is ingericht als autoweg waar de maximumsnelheid 100 km/h is (te herkennen aan RVV bord G03 – Autoweg). Deze wordt net voor de Voorhofdreef weer beëindigd.

De maximale snelheid op de N470 wisselt tussen de 50, 80 en 100 km/h. Kan dat gelijk getrokken worden om verwarring te voorkomen?
De provincie is bezig te onderzoeken of er minder wisselingen in de snelheid gerealiseerd kunnen worden op de N470. Voor de veiligheid van de kruisingen zal de snelheidsbeperking van 50 km/h zeer waarschijnlijk niet wijzigen. Het gedeelte tussen de Schieweg en de Schoemakerstraat waar nu 100 km/u gereden mag worden, zal de provincie omlaag brengen naar 80 km/u.

Ik heb een bedrijf langs de N470 en ik ben benieuwd hoe ik betrokken kan worden bij de energietransitie. Wat kan ik doen?
U kunt contact opnemen met de contactpersoon van de provincie, Jiri Beijer (j.beijer1@pzh.nl). Samen met hem kunt u de mogelijkheden om aan te sluiten bij de energietransitie N470 onderzoeken.